Avtale om frivillig arbeid på Haikjeften 2019

- Retningslinjer for frivillige

 
 

1. ARBEIDSAVTALENS GRUNNLAG

1.1 Avtalens parter
Avtalen erklærer frivillig arbeidsforhold mellom Haikjeften (heretter kalt arrangør) og den frivillige, med tilhørende ansvar og rettigheter.

Avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for den frivillige og god arrangementsavvikling for Haikjeften.
Arrangør: Haikjeften AS, org. nr. 922 532 184, Kongens gt. 44, 8514 Narvik.

1.2 Avtalens bakgrunn

Arbeidet som frivillig på Haikjeften gir glede og opplevelser, men innebærer også et ansvar. For at Haikjeften skal bli best mulig for våre frivillige og for Haikjeftens gjester og artister, er det laget noen enkle kjøreregler som fremgår av denne avtalen.

Avtalen erklærer frivillig arbeidsforhold mellom Haikejften og den frivillige, med tilhørende ansvar og rettigheter. Avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for den frivillige og god arrangmentsavvikling for Haikjeften.

1.3 Virkeområde
Avtalen gjelder for Haikjeften (arrangement) i tidsperioden festivalen finner sted. 

1.4 Definisjoner

1.4.1 Arbeidsinstruks beskriver arbeidsoppgaver og -rutiner, samt ansvar og relevant organisasjonsoppbygging med tilhørende ansvarsoversikt.

1.4.2 Vaktliste gir oversikt over arbeidstid og -sted.

1.4.3 Kontaktliste gir oversikt over relevante kontaktpersoner og deres ansvarsområder, med telefon og e-post.

1.5 Vedlegg/ bakgrunnsdokumenter
Følgende informasjon skal være gitt av arrangør til den frivillige før arbeidsforholdet settes i kraft:

Vaktliste, arbeidsinstruks, kontaktliste, oversikt over godtgjørelse og retningslinjer for bruk av de ulike typer godtgjørelse, samt program/ kjøreplan for arrangementet.

 

2. ARRANGØRS ANSVAR OG RETTIGHETER

2.1 Arbeidsgiveransvar
Arrangør plikter å besørge godt arbeidsmiljø, og overholde gjeldende regelverk og retningslinjer innen HMS.

Arrangør kan også stilles ansvarlig for utgifter ved skade som resultat av arbeidet, fortrinnsvis ved forsikringsavtale.

Arrangør står ikke ansvarlig for personlige eiendeler under festivalen. Frivillig er selv ansvarlig om personlige eiendeler blir skadd eller ødelagt.

Frivillig er selv ansvarlig for å stille i klær som tåler tenkt arbeid og vær.

2.2 Godtgjørelse
Arrangør forplikter seg til definert godtgjørelse for frivillig arbeid etter vedlagt oversikt og retningslinjer.

2.3 Forsikring

Alle som jobber frivillig under Haikjeften er forsikret i den tiden de utfører avtalte arbeidsoppgaver.

                                 

3. DEN FRIVILLIGES ANSVAR OG RETTIGHETER

3.1 Følge gjeldende lovverk og retningslinjer
Herunder norske lover og arrangørs interne lovverk (spesifisert i arbeidsinstruks).

3.2 Følge fastsatt arbeidsinstruks og vaktliste
Herunder møte presis til arbeidsøktene. Ved gyldig forfall skal ansvarshavende gis beskjed tidligst mulig, senest før vakten starter.

3.2.1 Arrangør forbeholder seg retten til å gi den frivillige andre arbeidsoppgaver enn først avtalt om dette er nødvendig for å gjennomføre et godt arrangement.

3.3 Rus
Den frivillige skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Frivillige som er på konsert utenom oppsatte vakter skal ikke bære frivilligbånd ol. akkreditering.

3.4 Taushetsplikt
Den frivillige plikter å holde hemmelig det hun/han i forbindelse med arbeidsforholdet og arrangementet for øvrig får vite om noens personlige og/eller forretningsmessige forhold. 

3.5 Media
Den frivillige skal ikke gi uttalelser til presse/medier på vegne av Haikjeften. Eventuelle henvendelser fra media/journalister skal henvises til festivalens administrasjon.

4. SANKSJONER/ OPPHØR AV AVTALEN

4.1. Arrangørs rettigheter

4.1.1 Dersom den frivillige ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet, inndra godtgjørelse og eventuelt kreve verdi av benyttet godtgjørelse og/ eller dokumenterte utgifter som følge av kontraktsbrudd tilbakebetalt.

4.2. Den frivilliges rettigheter
Dersom arrangør ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, kan arbeidsforholdet avsluttes med øyeblikkelig virkning. Dokumenterte kostnader som følge av kontraktsbrudd kan søkes tilbakebetalt. Erstatningsansvar vil behandles individuelt av oppdragsgiver.

5. KOMMUNIKASJON/ AKSEPT AV AVTALEN

5.1 Haikjeften tillates å sende informasjon via SMS og e-post til den frivillige. Ved å krysse av for «jeg godtar betingelsene“ i elektronisk søknadsskjema har den frivillige lest og godtatt avtalen og betingelsene for å være frivillig.

Avtalen trer i kraft når oppdraget som frivillig er uttrykkelig tildelt fra Haikjeftens administrasjon.3